Our Favourite Images of the Pankisi Gorge

More about Pankisi at www.pankisi.org

Photos by: Iwona and Sebastian Kaliszewski