Baku aresztuje modych opozycjonistw

W pitek, 11 marca, w Baku (Azerbejdan) zatrzymano 43 osoby prbujce wzi udzia w antyrzdowej demonstracji. Mityng, organizowany pod hasem „11 marca – Wielki Dzie Narodu”, mia upamitnia dzie dymisji prezydenta Egiptu Hosni Mubaraka i nawizywa do prodemokratycznych wydarze jakie miay miejsce w krajach arabskich w ostatnich tygodniach.

Modzi aktywici opozycji za porednictwem portali spoecznociowych wysali wezwania do udziau w antyrzdowych protestach w caym kraju. Azerbejdaskie organy bezpieczestwa w celu niedopuszczenia do wystpie obsadziy wejcia do stacji metra w centrum Baku oraz na stoeczny uniwersytet. Studenci zostali poinformowani, e nieobecno na zajciach bdzie skutkowaa usuniciem z uczelni.

Po przesuchaniach 43 zatrzymanych, zwolniono 23 osoby. Pozostaym postawiono zarzut naruszenia porzdku publicznego i stawiania oporu policji. Aresztowania w centrum stolicy poprzedziy pojedyncze (5 osb), prowadzone od pocztku marca br., zatrzymania modych aktywistw ruchw opozycyjnych.

Opozycyjna partia Musawat (azer. „Rwno”, zaoona w 1911 r. jako „Muzumaska Demokratyczna Partia Musawat”) zapowiedziaa przeprowadzenie w stolicy w sobot, 12 marca, demonstracji domagajcej si rozwizania obecnego zestawu Milli Medlisu (parlamentu), przeprowadzenia nowych wyborw parlamentarnych, wprowadzenia w kraju demokratycznych reform, wypuszczenia na wolno winiw politycznych i nasilenia walki z korupcj. W prbie przeprowadzenia niezatwierdzonej przez wadze miasta demonstracji przeszkodzia policja.

Kilka dni wczeniej (9 marca) w Baku odbya si akcja protestacyjna przedstawicieli opozycyjnych Partii Frontu Ludowego Azerbejdanu, Musawat i Azerbejdaskiej Partii Islamskiej. Protestujcy domagali si od wadz rozwizania naglcych problemw spoeczno-ekonomicznych, w tym kwestii bezrobocia i rosncych problemw z dostpem do gazu, wody i energii.

Na aresztowania modych aktywistw zareagowaa Unia Europejska. Bakijskie przedstawicielstwo UE owiadczyo, e z niepokojem obserwuje wzrost liczby aresztowanych i wezwao do wyjanienia sprawy. Zwrcio si take do wadz z prob o wzmocnienie wsppracy z OBWE w zakresie przestrzegania zasad demokracji i praw czowieka oraz prowadzenia otwartego dialogu z przedstawicielami spoeczestwa obywatelskiego, wyraajcego swoje opinie w pokojowy sposb.

Magdalena Lejman

Na podstawie: kavkazcenter.ru, today.az, reuters.com

Informacja zostaa opublikowana 12.03.2011 r. na Portalu Spraw Zagranicznych: www.psz.pl(C) Kaukaz.net. Wszelkie prawa zastrzeone. Czytaj, cytuj (z podaniem autora i zrda), ale nie kradnij!